RODO-Obowiązek Informacyjny

Obowiązek Informacyjny

 1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, email: gokir.swierklany@poczta.onet.pl, tel.32 430 41 40
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej: iod@twojabi.net.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • W celu zatrudniania pracowników
  • W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji podpisanej umowy
  • Na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody
 4. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz nie poddaje ich automatycznemu przetwarzaniu.